Pages

Wednesday, April 28, 2010

Mengenali Imam Hassan Al-Banna

1

Sejarah perjuangan Islam telah merakamkan ramai para generasi dakwah di era moden, yang mana mereka memiliki sikap dan prinsip tetap berpegang teguh kepada manhaj Islam yang benar dan lurus. Menjadi tugas gerakan-gerakan Islam untuk mengenang tokoh-tokoh ini dan mengapresiasi para syuhada yang gugur di jalannya; sehingga kelak mereka menjadi ikutan yang dapat memberikan pencerahan dan petunjuk bagi generasi dakwah setelahnya, dan setiap orang yang mengikuti jalan ini.

Siapakah Hasan Al-Banna?

Nama penuh beliau adalah Hasan Ahmad Abdul Rahman Al-Banna, lahir di Kota Al-Mahmudiyah, di kawasan Delta Nil Wilayah Buhaira, Mesir, pada hari Ahad, tanggal 25 Sya’ban tahun 1324, bertepatan dengan tanggal 14 Oktober tahun 1906. Seperti kebanyakan bangsa Mesir lainnya, beliau berasal dari keluarga desa yang sederhana yang meerupakan petani di sebuah desa yang digelar desa “Syamsyirah” (dekat dengan pantai kota Rasyid berhadapan dengan kota Idvina, sebahagian dari kota Fawah, Wilayah Al-Buhaira).

Datuknya bernama Abdul Rahman, seorang petani dari keluarga sederhana, namun orang tua Hasan Al-Banna, Syeikh Ahmad membesar jauh dari aktiviti bertani kerana keinginan ibunya, sehingga beliau belajar dan menghafal Al-Qur’an dan mempelajari hukum-hukum tajwid Al-Quran, dan kemudian belajar hukum syariah di Masjid Ibrahim Pasha di Alexandria. Sewaktu menempuh pendidikan, beliau bekerja di sebuah toko jam terbesar di Alexandria, sehingga setelah itu beliau memiliki keahlian dalam memperbaiki jam dan berdagang, dan dari sinilah beliau terkenal dengan panggilan “As-sa’ati”

Selain itu, orang tua Al-Banna juga memiliki keahlian dan menjadi sebahagian dari ulama hadits kerana kepandaian di bidang tersebut, sebagaimana beliau banyak mempelajari dan mengajar sunnah nabawiyah terutama kitab yang terkenal “al-fathu Robbani fi tartiibi musnad Imam Ahmad bin Hambal As-Syaibani”, dan dalam kehidupan seperti itulah lahirnya “Hasan al-Banna” sekaligus mempengaruhi perwatakannya.

Photobucket

Awal Perjalanan

Hasan al-Banna memulakan pendidikannya di sekolah tahfizhul Qur’an di Al-Mahmudiyah, dan memiliki kemampuan memindahkan ilmu dari banyak penulis sehingga orang tuanya mengirim beliau kepada para penulis di kota Al-Mahmudiyah. Namun waktu yang beliau tempuhi di tempat para penulis sangat padat sehingga tidak mampu menyempurnakan hafalan Al-Qur’an, oleh kerana terikat dengan peraturan para penulis. Akhirnya beliau tidak mampu meneruskannya, lalu melanjutkan pendidikannya di sekolah tingkat SMP, meskipun ada pertentangan dari ayahnya, kerana beliau sangat menginginkan anaknya supaya menjadi penghafal Al-Qur’an, dan tidak setuju anaknya masuk sekolah SMP kecuali setelah berjaya mengkhatamkan Al-Qur’an di rumahnya.

Setelah tamat sekolah SMP beliau masuk ke sekolah “Al-Mu’allimin Al-Awwaliyah” di Damanhour, dan pada tahun 1923 masuk kuliah di Fakulti Dar El-Ulum di Kaherah dan lulus pada tahun 1927. Selain itu, beliau juga menimba ilmu-ilmu lain di luar kurikulum kuliahnya, seperti pelajaran ilmu al-hayah, sistem pemerintahan, ekonomi politik, sebagaimana beliau menerima pelajaran tentang bahasa, sastera, hukum, geografi dan sejarah, sehingga semua itu membuat beliau matang dalam berbagai ilmu pengetahuan.

Beliau memiliki perpustakaan yang besar dan luas di rumahnya, yang mengandungi ribuan buku yang berkait dengan tema yang tersebut di atas, dan ditambah dengan adanya empat belas jenis majalah dari majalah mingguan yang diterbitkan di Mesir seperti majalah al-muqtatof, majalah al-fath, majalah Al-Manar dan lain-lainnya. Hingga saat ini perpustakaan beliau masih ada di bawah pengawasan anaknya Ustadz ” “Saif al-Islam”.

Al-Banna menjalani hidupnya selama 19 tahun sebagai guru sekolah rendah di Ismailiah, dan kemudian di Kaherah, dan ketika beliau mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai guru pada tahun 1946 beliau telah mendapat peringkat kelima untuk menjadi PNS. Setelah itu beliau bekerja di surat khabar harian “Ikhwanul Muslimin”, dan kemudian beliau menerbitkan majalah bulanan sendiri yang bernama “As-Syihab” yang dimulakan pada tahun 1947. Hal tersebut dilakukan agar dirinya dapat berdikari dalam mencari sumber mata pencarian, namun akhirnya majalah tersebut dihentikan akibat pengharaman jamaah Ikhwanul Muslimin pada tanggal 8 Disember 1948.

Pengaruh dan Kesan

Syeikh Hasan al-Banna menerima banyak pengaruh dari beberapa ulama besar dan para guru, termasuk ayahnya sendiri, Syeikh Ahmed dan Syeikh Mohammed Zahran – pemilik majalah Al-Is’ad dan pemilik sekolah Ar-Rasyad, yang diikuti oleh Hasan Al-Banna semasa beliau menetap beberapa tahun di Mahmudiyah – begitu juga Syeikh Tantawi Jauhari, penyusun kitab tafsir Al-Qur’an “Al-Jawahir”. Setelah lulus dari Dar el-ulum tahun 1927, Hasan Al-Banna menjadi guru di salah satu sekolah rendah di kota Ismailiyah, dan pada tahun 1928 beliau menubuhkan jamaah Ikhwanul Muslimin. Sebelum penubuhannya beliau telah banyak terlibat dalam sejumlah persatuan dan kelompok agama, seperti “Jam’iyah Al-Adab Al-Akhlaqiyah”, dan “Jam’iyah Man’u Al-Muharramat” di Mahmudiyah, dan “At-Tariqah Al-Hashofiyah” sebuah aliran tasawuf di Damanhour, sebagaimana beliau juga turut serta dalam penubuhan jamaah Syubbanul Muslimin pada tahun 1927 dan beliau merupakan salah satu anggotanya.Jamaah Ikhwanul Muslimin yang diasaskannya telah tumbuh, berkembang dan tersebar di berbagai segmen masyarakat dan kota, bahkan pada akhir tahun 40-an Ikhwanul Muslimin telah menjadi organisasi sosio-politik yang terbesar di Mesir, juga telah memiliki cawangan yang banyak tersebar di berbagai negara-negara Arab dan Islam.

Imam Al-Banna selalu menegaskan bahwa jamaah yang didirikannya bukan merupakan parti politik, tetapi merupakan kesatuan idea dari berbagai nilai-nilai perubahan, dan berusaha untuk kembali kepada Islam yang benar dan bersih dan menjadikannya sebagai manhaj yang komprehensif untuk kehidupan.

Adapun manhaj perubahan yang beliau lakukan adalah dengan cara “tarbiyah” dan “progresif ” dalam melakukan perubahan yang diinginkan, dan inti dari manhaj yang diinginkan itu adalah membentuk “individu Muslim” lalu “Keluarga Islam”, “masyarakat Muslim”, lalu “Pemerintahan Islam”, “Negara, dan khilafah Islam dan akhirnya mencapai pada “ustadziyatul alam” .

Imam Al-Banna memimpin jamaah Ikhwanul Muslimin antara 1928-1949, dan sepanjang kepemimpinannya banyak berhadapan dengan peperangan politik dengan pihak lain, khususnya parti Al-Wafd dan parti Al-Saadi. Adapun sebahagian besar aktiviti Al-Ikhwan terfokus pada isu-isu nasional Mesir terutama setelah meletusnya Perang Dunia II. Pada saat itu beliau mengajak Mesir untuk keluar dari belenggu Inggeris sehingga dapat memberi tekanan pada Inggeris untuk memenuhi permintaan umum Mesir. Dalam konteks ini, Ikhwanul Muslimin banyak mengadakan persidangan, dan melakukan demonstrasi untuk menuntut hak-hak negara.

Al-Banna juga meletakkan perhatiannya secara khusus terhadap isu Palestin, dan menganggapnya sebagai “permasalahan seluruh dunia Islam” dan beliau selalu menegaskan bahwa “Inggeris dan orang-orang Yahudi tidak akan memahami kecuali hanya satu bahasa, iaitu bahasa revolusi, kekuatan dan darah”. Beliau juga menyeru kepada penolakan keputusan untuk membahagikan negeri Palestin yang dikeluarkan oleh PBB tahun 1947, dan mengajak kepada seluruh umat Islam secara umum – dan Ikhwanul Muslimin secara khusus – untuk melakukan jihad di tanah Palestin demi mempertahankan tanah Arab dan Muslim. Beliau berkata: “Sesungguhnya Ikhwanul Muslimin akan mengorbankan jiwa dan harta mereka untuk mempertahankan setiap jengkal dari bumi Palestin, Islam dan Arab sehingga Allah mewarisi bumi ini dan orang-orang yang bersamanya “. Dan akhirnya pada tanggal 6 Mei 1948 Lembaga Pendiri Ikhwanul Muslimin mengeluarkan keputusan yang menegaskan jihad suci melawan Yahudi, untuk itu Al-Banna mengirim pejuang Mujahidin dari Ikhwanul Muslimin ke Palestin dalam perang tahun 1948. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah Mesir membubarkan jamaah Ikhwanul Muslimin pada bulan Disember tahun 1948; sehingga menyebabkan terjadinya pemberontakan antara Ikhwanul Muslimin dan Pemerintah An-Nakrasyi.

Al-Banna memiliki pendapat yang tepat dan wawasan yang luas terhadap qadhiyah an-nahdhah (masalah kebangkitan). Beliau menghubungkannya dengan masalah kemerdekaan dari kolonialisme dan ketergantungan kepada Eropah dari satu sisi, dan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan yang harus dicapai oleh umat Muslim pada sisi yang lain, dan beliau mengatakan: “Kita tidak akan mampu melakukan perubahan dan kita tidak dapat menerapkan konsep perubahan secara internal selama kita belum merdeka dari campur tangan asing”. Beliau juga mengatakan: “Tidak ada kebangkitan tanpa ilmu pengetahuan dan apa yang diraih oleh orang kafir -dalam menjajah- adalah kerana dengan ilmu “. Beliau melihat bahwa ketergantungan umat Islam kepada Eropah terhadap tradisi dan kebiasaan-kebiasaannya dapat menghalang kemerdekaan dan kebangkitan mereka, beliau berkata: “Bukankah sebuah paradoks yang aneh, kita meninggikan suara menuntut untuk merdeka dari Eropah dan melakukan protes keras terhadap segala tindak tanduknya, sementara di pihak lain kita mengagungkan tradisi-tradisinya dan terbiasa dengan adat-adatnya, dan bahkan kita lebih memilih produk-produknya?”

Sebagaimana beliau juga melihat bahawa persoalan wanita merupakan salah satu permasalahan sosial paling penting; kerana itu -sejak awal Ikhwanul Muslimin ditubuhkan- beliau banyak memberikan perhatian terhadap permasalahan kaum wanita. Beliau membuat bahagian khusus yang disebut sebagai “Akhwat Muslimat”. Dan beliau selalu menekankan bahawa Islam telah memberikan kepada wanita hak-hak peribadi, awam dan politik, dan pada saat yang sama, Islam juga meletakkan kaedah-kaedah yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan dalam penerapan hak-hak tersebut.

Namun Imam Al-Banna tidak hanya menyeru untuk mendirikan sebuah sistem pemerintahan keagamaan teokratis dengan pengertian yang dikenal oleh Eropah pada abad pertengahan, namun beliau menyeru untuk menerapkan hukum Islam berdasarkan prinsip syura, kebebasan, keadilan dan kesetaraan.

Dan beliau menerima bentuk perlembagaan undang-undang parlimen, dan menganggap lebih dekat sistem pemerintahan di seluruh dunia terhadap Islam, dan beliau melihat bahawa jika formula tersebut diterapkan, maka dipastikan akan mampu mewujudkan tiga prinsip yang melandasi aturan Islam; iaitu “tanggungjawab pemimpin, kesatuan umat dan penghargaan terhadap kehendaknya”.

Terbunuhnya Sang Imam

Lokasi: Kaherah, di daerah Al-Himliyah. Waktu: tengah malam tanggal 12 Februari 1949. Kronologi: terdapat beberapa kenderaan polis meluncur laju di tengah keheningan malam, hingga sampai di salah satu jalan di daerah Al-Hilmiyah, Kaherah. Mereka bertugas menghentikan kenderaan yang melalui jalan tersebut, beberapa tentera menghalang jalan dengan senjata lengkap, dan kawalan diperketat terutama di sebuah rumah sederhana yang ada di jalan tersebut. Lalu sebuah kenderaan polis menuju rumah tersebut, satu barisan tentara memindahkan mayat dari kereta ke rumah tersebut dengan cepat, lalu mengetuk pintunya, seorang Syeikh berumur sembilan puluhan tahun membuka, lalu beberapa tentera masuk ke rumah tersebut sebelum mereka memasukkan tubuh yang sudah mati tersebut untuk memastikan tidak ada orang lain di rumah tersebut. Ancaman yang keras disampaikan kepada syekh tersebut; tidak boleh ada suara, tidak boleh ada kekecohan, dan bahkan tidak boleh ada seorang pun yang boleh mengurus mayat tersebut, cukup anda dan keluarga yang ada di rumah, dan tepat jam sembilan esok pagi beliau harus dimakamkan.

Adapun Syeikh tersebut adalah orang tua almarhum, sekalipun ia sudah tua, dirinya mampu memakamkan anaknya sendirian, beliau membersihkan darah anaknya yang terkena peluru dan mendarat di sekujur tubuhnya.

Pada pagi harinya, petugas datang tepat waktunya, mereka berkata: bawa sini anakmu untuk segera dikubur. Maka syeikh yang sudah berumur 90 tahun tersebut berseloroh: bagaimana saya membawanya? Seharusnya sebahagian perajurit ikut membawanya! Namun para perajurit menolak, dan responnya adalah hendaknya orang-orang rumah yang membawanya. Saat itu almarhum meninggalkan beberapa anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang masih bayi.

Akhirnya tubuh yang sudah menjadi mayat dibawa oleh isterinya dan anak perempuannya dan dibantu oleh ayahnya, dan bagi siapa yang berani ikut membantunya maka akan ditangkap dan dipenjarakan. Akhirnya jenazah sampai ke masjid untuk disolatkan, tidak ada yang ikut menyolatkannya kecuali ayahnya dan di belakangnya anaknya (isteri sang imam) dan anak-anak perempuan dari keturunannya, dan mereka juga yang turun ke kubur, lalu kembali ke rumah dengan penjagaan yang sangat ketat. Demikian kronologi pembunuhan dan proses pemakaman As-Syahid Imam “Hasan al-Banna”. Setelah itu banyak tetangganya yang ditangkap, tidak ada alasan lain kecuali hanya kerana mengungkapkan takziah kepada keluarga yang ditinggal, dan kawalan terus dilanjutkan tidak hanya di rumah kerana khuatir banyak yang berdatangan untuk memberikan takziah, namun juga di sekitar kubur sang imam, kerana takut ada yang berani mengeluarkan mayatnya dan mendedahkan kejahatan yang telah terjadi. Bahkan banyak dari pihak polis disebar di beberapa masjid; untuk segera ditutup kembali setelah ibadah solat ditunaikan, kerana takut ada seseorang yang berani mensolatkannya.

Di sisi lain seorang raja negara tersebut menunda perayaan ulang tahun pada 11 dan 12 Februari; untuk ikut serta merayakan kematian sang imam. Salah seorang intelektual menceritakan bahawa dirinya menyaksikan salah satu perayaan di sebuah hotel di Amerika Serikat, dan ketika diceritakan alasan perayaan ini, ia mendapat tahu bahawa perayaan tersebut dilakukan untuk mengungkapkan kegembiraan kerana kematian Imam As-Syahid Hasan Al-Banna. Jika kebenaran ada pada musuh, maka sesungguhnya pusat kajian di Perancis dan Amerika telah ikut serta dalam meletakkan seratus orang yang paling terpengaruh di dunia pada abad kedua puluh, dua dari dunia Arab adalah: Imam As-Syahid “Hassan al-Banna”, dan yang lainnya adalah Jamal Abdul Nasser.

Buku-buku karangan imam Hasan Al-Banna

Tidak banyak yang dimiliki oleh Hasan al-Banna berupa buku-buku atau karangan-karangannya kecuali risalah-risalah yang dihimpunkan dengan judul buku “Majmuah Rasail Imam Hasan Al-Banna” sebagai rujukan utama dalam memahami pemikiran dan manhaj Ikhwanul Muslimin secara umum. Beliau juga memiliki buku muzakarah yang telah dicetak beberapa kali dengan judul “Mudzakirah da’wah wa da’iyah”. Selain itu beliau juga memiliki majalah dan kajian-kajian yang tersebar dalam majalah Ikhwanul Muslimin yang dimuatkan pada tahun tiga puluhan dan empat puluhan yang lalu.

Wednesday, April 21, 2010

CARA2 MENUTUP AURAT YANG DITUNTUT OLEH ISLAM

0


Salam untuk semua pembaca sekalian. Mungkin tajuk ini sudah berkali-kali saya kupas namun, kini saya masih ingin mengupas masalah ini lagi kerana menutup aurat itu adalah fardhu ain bagi semua orang Islam, bukannya farhu kifayah. Fardhu ain adalah sesuatu yang mesti dilakukan oleh seorang mukallaf , jika tidak dilaksanakan maka ia berdosa.

KENAPA WANITA ISLAM WAJIB MENUTUP AURAT?
Kerana ia termaktub di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab: 59 yang bermaksud "henaklah mereka menghulurkan tudung keseluruh tubuh mereka supaya mereka lebih mudah dikenali orang , kerana itu mereka tidak diganggu"

BAHAGIAN MANAKAH YANG BOLEH DIPERHATIKAN?
Sabda Rasulullah S.A.W : "Bahawa anak perempuan apabila cukup umurnya, maka mereka tidak boleh dilihat akan dia, melainkan kedua tapak tangannya hingga pergelangan." (H.R: Abu Daud)

Ada 2 pendapat mengenai batasan aurat bagi wanita.
1) Semua anggota merupakan aurat termasuk muka dan tapak tangan.
2) Semua anggota adalah aurat kecuali muka dan tapak tangan. Untuk memudahkan urusan muamalah dan sebagainya.

Mengikut pendapat Imam Shafie , kaki adalah aurat maka ia wajib ditutup.

MUKA DAN TANGAN
Asma` binti Abu Bakar telah menemui Rasulullah SAW dgn memakai pakaian yang nipis. Sabda Rasulullah : "Wahai Asma` Sesungguhnya seorang gais yang telah berhaidh tidak boleh baginya menzahirkan anggota badan kecuali pergelangan tangan dan wajah sahaja".
(Riwayat Muslim dan Bukhari)

MUKA DAN LEHER
"Dan tinggallah kamu (perempuan) di rumah kamu dan janganlah kamu menampakkan perhiasanmu seperti orang jahiliyah yang terdahulu"
Contohnya seperti bersolek dan menurut miqtil : sengaja membiarkan ikatan tudung seperti jahiliyah.

DADA
"hendaklah mereka (perempuan) melabuhkan kain tudung menutup dada2 mereka"

WANGIAN
"Siapa sahaja wanita yang memakai wangian kemudian melewati satu kaum supaya mereka itu mencium baunya, maka wanita itu telah dianggap melakukan zina dan tiap2 mata itu adalah zina" (riwayat Nasa`i , Ibn Khuzaimah dan Hibban)

KAKI (TUMIT KAKI)
"dan janganlah mereka (perempuan) membentakkan kaki (atau mengangkatnya) agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan"
(An-Nur : 31)

KEPADA SIAPA AURAT BOLEH DILIHATKAN??
" dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga
pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan jaganlah menampakkan perhiasannya ( auratnya) ,
kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya,
dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera2 mereka, atau putera2 suami mereka, atau saudara2 lelaki mereka, atau putera2 saudara lelaki mereka, atau putera2 saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki2 mereka (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak2 yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang2 yang beriman agar kamu beruntung."
(24:31)

Oleh itu, wahai rakan muslimah sekalian marilah sama2 kita menunaikan kewajipan kita sebagai muslim dan tutuplah aurat dengan sempurna....

Thursday, April 15, 2010

Apabila agama diperkotak katikkan…..

4

Islamkah kita??? Suatu persoalan yang ramai orang boleh mengatakan `Ya, kami Islam. Teringat aku watak Fendi dalam Kiamat Sudah Dekat yang ingin meminang anak Imam. Dimanadia mengaku keislamannya dengan melihat kepada kad pengenalan. Inilah realiti umat kini. Mereka tidak tahu apakah Islam itu sendiri.

Beragama Islam bukan hanya mengaku bahawa kita adalah Islam. Tetapi bagaimana kita mengamalkan Islam dalam kehidupan dan hidup berpandukan agama dengan mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan segala laranganNya dengan berpegang kepada Al-Quran dan Hadis.

Kita tengok realiti sekarang dimana agama Islam itu dijatuhkan dan diperkotak katikkan oleh orang Islam itu sendiri. Dimana hati mereka yang mengaku Islam. Syadah yang mereka lafazkan.. Adakah Islam itu hanya menunaikan solat lima waktu sahaja. Firman Allah di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke 16 yang bermaksud ` Belum tibakah waktunya bagi orang2 yang beriman, untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan (kepada mereka) dan janganlah mereka (berlaku) seperti orang2 yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak diantara mereka menjadi org fasik.

Allah sendiri telah berfirman bahawa masuklah Islam itu secara keseluruhan bukan separuh2, dimana hanya mengambil hukum yang kita suka, manakala hukum yang berat untuk kita bawa, kita tinggalkan. Contohnya dalam konteks menutup aurat. Menutup aurat itu bukan hanya menutup warna kulit bahkan mentutup bentuk badan dari dilihat oleh yang halal nikah. Ramai yang sembahyang tapi tak tutup aurat dan ada juga sebaliknya. Di sini saya ingin tanya bagi mereka yang sembahyang tapi tidak menutup aurat adakah masa kita sembahyang sahaja kita beriman, dan lepas sembahyang kita tidak beriman, seperti kata Ustaz saya sekejap ada Tuhan sekejap tak ada… Macam main2 pulak..

Saya nyatakan diatas tadi bahawa Islam itu dijatuhkan oleh umat Islam itu sendiri. Saya bawakan contoh dalam konteks memakai jubah dan serban. Ada yang kata kita mengikut budaya India, panaslah bila pakai. Tapi tahukah kita bahawa memakai jubah dan serban itu adalah sunnah Nabi kita. Rasul yang bersusah payah memperjuangkan Islam yang kita ade sekarang. Rasul yang sangat hebat rintangan yang dihadapinya.. sehinggakan baginda dibaling waktu ketika penghijrahan baginda ke Thaif. Besar sungguh pengorbanan baginda. Adakah perjuangan baginda dalam menyebarkan Islam akan terhenti sehingga generasi kita sahaja??? MasyaAllah..

Saya bawakan contoh lain. Dalam bersukan, Islam menggalakkan umatnya untuk bersukan menyihatkan badan. Tapi, ade caranya dan ade kaedahnya, dimana pemakaian kita hendaklah menurut perspektif Islam. Suka saya tegaskan disini bahawa kita banyak terpengaruh dalam ghuzwatul fikri iaitu perang pemikiran yang disebarkan oleh Yahudi. Bukankah aturan Islam itu memang sangat cantik dan memenuhi keperluan umatnya. Selama ini, saya bersukan tidak pernah mengalami kecederaan walaupun bersukan dengan memakai baju T-Shirt labuh dan tudung labuh. Memang mudah dan menutup aurat, Alhamdulillah. Kalau ade yang katakan darurat maka dibolehkan memakai pakaian yang menutup aurat dengan tidak sempurna. Adakah boleh menyebabkan kematian. Kerana konteks darurat disini ialah apabila perkara tersebut boleh mengakibatkan kematian contohnya ketika dalam hutan, memang dah taka de bende yang kita boleh makan seperti daging haiwan yang halal makan, dan pokok2 dan kalau tidak makan boleh mengakibatkan kematian, maka kita dibolehkan memakan daging yang haram dimakan… Jelas???

Akhirnya, saya menyeru kepada umat Islam sekelian bahawa peliharalah agama kita. Dan janganlah kita sendiri menjadi orang yang menjatuhkan Islam sendiri. Na`uzubillah…

Tuesday, April 13, 2010

Kelebihan WANITA

0

Abdullah bin Mas`ud meriwayatkan bahawa Nabi S.A.W bersabda, apabila seorang wanita itu mencuci pakaian suaminya, Allah mencatat baginya 1,000 kebaikan, diampunkan 2000 kesalahan bahkan semua yang disinari matahari akan memohon ampun baginya dan Allah mengangkat 1000 darjat baginya.
Maulana Sayid Ahmad Khan dalam bayannya menceritakan kelebihan yang dimiliki oleh seorang wanita. Katanya seorang wanita yang solehah lebih baik daropada wali Allah. Diantara kelebihan wanita ialah :
1) Wanita yang menguli tepung dgn lafaz Bismillah Allah akan memberkati rezekinya.
2) Wanita yang menyapu lantai dgn berzikir dapat pahala seperti membersihkan Baitullah.
3) Wanita yang solehah lebih baik daripada 70 orang lelaki yang soleh.
4) Seorang wanita yang menutup auratnya dengan purdah, ditingkatkan Allah akan nur di wajahnya 13 kali daripada wajah asal.

Sedarlah semua wahai muslimah sekalian bahawa Islam sangat memuliakan wanita. Dan banyak ganjaran yang akan diperolehi dari Allah atas segala perbuatan yang kita lakukan. Bayangkan betapa sayangnya Allah pada wanita sehinggakanNya mengurniakan namaNya yang mulia diletakkan di dalam diri setiap orang wanita iaitu `Rahim'.

Ada juga wanita yang dimurkai Allah. Ramai juga wanita yang tidak tahu menghargai diri sendiri. Alpa dengan kenikmata hidup yang hanya sementara. Melanggar segala suruhanNya seperti suruhan menutup aurat. Seperti didalam surah Al-Ahzab (33:59) yang bermaksud `Wahai Nabi perintahkanlah isteri-isteri mu dan anak-anak perempuanmu, dan isteri2 orang mukmin hendaklah mereka menutupkan jilbabnyake seluruh tubuh mereka......'. Jelas bahawa Allah telah memerintahkan kepada semua wanita untuk menutup aurat demi menjaga kehormatan diri mereka.

Lihatlah fenomena sekarang dimana wanita yang menutup aurat dianggap pelik dan asing. Mereka telah menidakkan hukum Allah dalam penutupan aurat. Ganjaran bagi wanita yang tidak menutup aurat kelak diakhirat, wanita itu akan digantung dengan rambutnya, dan otak kepalanya mendidih.'

Jika kita imbas perjalanan Israk Mikraj Rasulullah S.A.W , baginda telah melihat pelbagai seksaan yang berlaku kepada wanita di neraka. Jadi sama-samalah kita mujahadahkan diri kita dan berhijrah untuk menjadi wanita yang solehah dan taat kepada Allah dan RasulNya.


Monday, April 12, 2010

Perdagangan kita dengan Allah

0
Jual beli bermaksud pertukaran sesuatu dengan sesuatu, sama ada benda atau bukan benda. Jangan pelik jika saya ajak anda semua untuk cek berjayakah proses jual beli dan perdagangan kita dengan Allah.

Firman Allah :

Maksudnya : Wahai orang- orang yang beriman, mahukah Aku tunjukkan satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (61:9)

Ayat ini disambung didalam surah yang sama. Ayat yang kesepuluh. Maksudnya : (iaitu) beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu . itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.

Jelas dua ayat yang dinyatakan di atas menunjukkan bahawa berlakunya proses perdagangan antara kita dengan Allah. Manusia sebagai peniaga dan Allah sebagai pembeli. Apa yang kita dagangkan adalah harta jiwa kita di Jalan Allah.


Didalam surah yang ke 9 ayat 111...
Maksudnya : Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman baik diri mahupun harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka...... dan bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu, dan demikian itu adalah kemenangan yang agung.

Ayat diatas menerangkan bahawa Allah sebagai pembeli, telah membeli diri dan harta orang yang beriman dengan memberikan ganjaran syurga untuk mereka. Inilah ganjaran yang kita akan peroleh jika perdagangan yang kita dagangkan kepada Allah berjaya. Bagaimana jika sebaliknya???

Adakah selama ini proses jual beli kita berlaku??? sama-samalah kita perdagangkan harta dan jiwa kita di jalan Allah, kerana ganjaran yang kita akan perolehi daripada perdagangan itu adalah syurga dan redha Allah...

Thursday, April 1, 2010

Tragedi Pembantaian Umat Islam Spanyol

2
QS Albaqarah 2:120*** Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yg benar)". Dan sesungguh nya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengeta huan datang kepadamu, maka Allah tdk lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Sebagaimana sudah firman Allah SWT tersebut, sepanjang masa, tidak akan pernah hilang keinginan mereka musuh-musuh Islam untuk selalu menghancurkan Islam dan memadamkan cahaya Allah SWT. berbagai cara akan mereka lakukan, termasuk sejarah pembantaian muslim Spanyol pun 1 April berkembang menjadi perayaan April's Mop.

Dahulu kala, Muslim Spanyol bukan hanya beragama Islam namun memperaktekkan kehidupan secara Islam. Mereka tidak hanya membaca Al-Qur'an tapi juga bertingkah laku berdasarkan Al-Qur'an. Mereka selalu berkata tidak untuk musik, untuk bir dan juga segala hal yang diharamkan dalam Islam. Jika mereka membaca tentang hijab di Al-Qur'an, mereka memperaktekkan nya tidak seperti kebanyakan kita.
Kaum Kafir mencoba membersihkan Islam dari kekuasaan Spanyol, mereka selalu gagal. Telah beberapa kali dicoba tapi selalu tidak berhasil. Lalu mereka mengirim pengintai ke Spanyol untuk mempelajari Islam dan menemukan bahwa kekuatan yang dimiliki kaum Muslim adalah taqwa. Begitu kaum Kristen mengetahui kekuatan umat Islam, mereka mencari strategi untuk menghancurkannya.

Mulailah dengan mengirim alkohol dan cigarette secara gratis kepada mereka. Taktik ini cukup berhasil dan melemahkan keyakinan umat Islam terutama kaum mudanya. Hasil dari usaha ini adalah jatuhnya Spanyol dari kekuasaan umat Islam dan mengakhiri penguasaan umat Islam seluruhnya terhadap Spanyol selama delapan ratus tahun.

Daerah terakhir yang jatuh kepada kekuasaan kaum Kristen adalah Grenada (Ghornata) pada tanggal 1 April

Dibalik perayaan April Mop (April Fool's Day) ini, sangat dipercayai bahwa April Mop mula mula dirayakan pada saat kejatuhan kerajaan Islam di Spanyol. Setelah sekian lama berkuasa di Granada, Spanyol, kerajaan Islam akhirnya runtuh diserang tentara-tentara Kristen. Penduduk-penduduk Islam di Sepanyol (Moors) terpaksa berlindung di dalam rumah untuk menyelamatkan diri. Tentara-tentara Kristen tidak puas dan berusaha untuk menghapuskan orang-orang Islam dari Spanyol.

Penduduk-penduduk Muslimin ini, diberitahu bahwa mereka diperbolehkan berlayar keluar dari Spanyol dengan barang-barang keperluan mereka dengan menggunakan kapal-kapal yang berlabuh di perlabuhan.

Orang-orang Muslimin khawatir dan curiga atas tawaran tersebut, dikhawatirkan tawaran tersebut merupakan suatu penipuan, kemudian mereka pergi kepelabuhan untuk melihat apakah ada kapal yang dimaksud oleh tentara Kristen dan setelah dilihat keberadaan kapal kapal dipelabuhan, merekapun membuat persiapan untuk berlayar.

Keesokan harinya (1 April), mereka mengambil semua barangan yang telah disiapkan lalu menuju ke perlabuhan. Pada saat itulah, pihak Kristen mengambil kesempatan menggeledah dan membakar rumah penduduk-penduduk Islam itu. Bahkan mereka juga tidak sempat untuk menaiki kapal karena semuanya telah musnah dibakar. Pihak Kristen kemudian menyerang kaum Muslimin dan membunuh kesemuanya, lelaki, perempuan, serta anak-anak kecil. Peristiwa berdarah yang meyedihkan ini kemudiannya dirayakan oleh tentara Kristen. Perayaan ini akhirnya dirayakan setiap tahun bukan saja di Spanyol tetapi juga di seluruh dunia sebagai April Fool's Day.

Yang menyedihkan, orang-orang Islam yang jahil pun turut memperingati April Fool's Day tanpa menyadari mereka sebenarnya merayakan ulang tahun pembunuhan masal saudara se-Islam mereka sendiri.

Wahai umat Islam, berhati hatilah terhadap budaya ini..... hindari diri kita dari berbuat zalim. Ingatkanlah saudara saudara kita sesama muslim.
- Ingatlah bahwa tanggal 1 April adalah hari pembantaian umat Islam Spanyol
- Dan yang penting dalam Al Quran & Hadist tidak ada perintah dimana boleh menipu orang lain sebagai bahan gurauan.

APRIL'S FOOL DAY : hari dimana boleh menyakiti orang lain

1
Cerita menyedihkan dibalik April Mob
Hari ini tepat tanggal 1 April, biasanya banyak diantara kita akan begitu sibuk dan bersiap siap untuk merayakannya dengan membuat rencana besar untuk MENIPU orang lain / sahabat / saudara terdekat pacar dan bahkan orang tua sendiri. Budaya tersebut begitu eratnya melekat, seakan akan pada tanggal 1 April tersebut, kita boleh berbuat DOSA.

Kepala kita penuh dengan rencana mencari mangsa-mangsa untuk dipermain-mainkan. Bahkan sewaktu sedang bekerja atau sedang makan pun kita akan mencari cara dan membuat rencana 'penganiayaan' ini. Yang penting kita ingin puas melihat muka mangsa-mangsa gurauan April Mop mereka merah padam karena dipermain-mainkan. Padahal baru saja mereka diberikan kado/ucapan
Kasih Sayang pada hari St.Valentino 14 Feb Lalu. Ini adalah sebuah Kekonyolan disamping juga bertentangan dengan Aqidah dan tidak membawa manfaat sedikitpun.

Suatu tragedi yang terjadi pada tanggal 1 April ini. Seorang suami yang suka jahil tentang agama, telah mengucapkan, 'Aku ceraikan kamu dengan talak 3' pada isterinya dengan niat untuk bercanda. Isterinya yang pada mulanya tercengan-cengang terus meraung, kemudian si suami dengan muka tanpa dosa kemudian mengucapkan 'April MOP!!'. Setelah itu, giliran si suami pula untuk meraung saat diberitahu bahwa talak yang dilafazkan tersebut telah jatuh!!!.

Wahai umat Islam, berhati hatilah terhadap budaya ini..... hindari diri kita dari berbuat zalim apalagi April's Mop bukanlah budaya Islam.

Tetapi tahukah anda berapa banyak diantara kita yang tidak mengetahui kenyataan pahit Sejarah yang menimpa umat Islam Spanyol di belakang perayaan April's Mop ??