Pages

Wednesday, April 28, 2010

Mengenali Imam Hassan Al-Banna

1

Sejarah perjuangan Islam telah merakamkan ramai para generasi dakwah di era moden, yang mana mereka memiliki sikap dan prinsip tetap berpegang teguh kepada manhaj Islam yang benar dan lurus. Menjadi tugas gerakan-gerakan Islam untuk mengenang tokoh-tokoh ini dan mengapresiasi para syuhada yang gugur di jalannya; sehingga kelak mereka menjadi ikutan yang dapat memberikan pencerahan dan petunjuk bagi generasi dakwah setelahnya, dan setiap orang yang mengikuti jalan ini.

Siapakah Hasan Al-Banna?

Nama penuh beliau adalah Hasan Ahmad Abdul Rahman Al-Banna, lahir di Kota Al-Mahmudiyah, di kawasan Delta Nil Wilayah Buhaira, Mesir, pada hari Ahad, tanggal 25 Sya’ban tahun 1324, bertepatan dengan tanggal 14 Oktober tahun 1906. Seperti kebanyakan bangsa Mesir lainnya, beliau berasal dari keluarga desa yang sederhana yang meerupakan petani di sebuah desa yang digelar desa “Syamsyirah” (dekat dengan pantai kota Rasyid berhadapan dengan kota Idvina, sebahagian dari kota Fawah, Wilayah Al-Buhaira).

Datuknya bernama Abdul Rahman, seorang petani dari keluarga sederhana, namun orang tua Hasan Al-Banna, Syeikh Ahmad membesar jauh dari aktiviti bertani kerana keinginan ibunya, sehingga beliau belajar dan menghafal Al-Qur’an dan mempelajari hukum-hukum tajwid Al-Quran, dan kemudian belajar hukum syariah di Masjid Ibrahim Pasha di Alexandria. Sewaktu menempuh pendidikan, beliau bekerja di sebuah toko jam terbesar di Alexandria, sehingga setelah itu beliau memiliki keahlian dalam memperbaiki jam dan berdagang, dan dari sinilah beliau terkenal dengan panggilan “As-sa’ati”

Selain itu, orang tua Al-Banna juga memiliki keahlian dan menjadi sebahagian dari ulama hadits kerana kepandaian di bidang tersebut, sebagaimana beliau banyak mempelajari dan mengajar sunnah nabawiyah terutama kitab yang terkenal “al-fathu Robbani fi tartiibi musnad Imam Ahmad bin Hambal As-Syaibani”, dan dalam kehidupan seperti itulah lahirnya “Hasan al-Banna” sekaligus mempengaruhi perwatakannya.

Photobucket

Awal Perjalanan

Hasan al-Banna memulakan pendidikannya di sekolah tahfizhul Qur’an di Al-Mahmudiyah, dan memiliki kemampuan memindahkan ilmu dari banyak penulis sehingga orang tuanya mengirim beliau kepada para penulis di kota Al-Mahmudiyah. Namun waktu yang beliau tempuhi di tempat para penulis sangat padat sehingga tidak mampu menyempurnakan hafalan Al-Qur’an, oleh kerana terikat dengan peraturan para penulis. Akhirnya beliau tidak mampu meneruskannya, lalu melanjutkan pendidikannya di sekolah tingkat SMP, meskipun ada pertentangan dari ayahnya, kerana beliau sangat menginginkan anaknya supaya menjadi penghafal Al-Qur’an, dan tidak setuju anaknya masuk sekolah SMP kecuali setelah berjaya mengkhatamkan Al-Qur’an di rumahnya.

Setelah tamat sekolah SMP beliau masuk ke sekolah “Al-Mu’allimin Al-Awwaliyah” di Damanhour, dan pada tahun 1923 masuk kuliah di Fakulti Dar El-Ulum di Kaherah dan lulus pada tahun 1927. Selain itu, beliau juga menimba ilmu-ilmu lain di luar kurikulum kuliahnya, seperti pelajaran ilmu al-hayah, sistem pemerintahan, ekonomi politik, sebagaimana beliau menerima pelajaran tentang bahasa, sastera, hukum, geografi dan sejarah, sehingga semua itu membuat beliau matang dalam berbagai ilmu pengetahuan.

Beliau memiliki perpustakaan yang besar dan luas di rumahnya, yang mengandungi ribuan buku yang berkait dengan tema yang tersebut di atas, dan ditambah dengan adanya empat belas jenis majalah dari majalah mingguan yang diterbitkan di Mesir seperti majalah al-muqtatof, majalah al-fath, majalah Al-Manar dan lain-lainnya. Hingga saat ini perpustakaan beliau masih ada di bawah pengawasan anaknya Ustadz ” “Saif al-Islam”.

Al-Banna menjalani hidupnya selama 19 tahun sebagai guru sekolah rendah di Ismailiah, dan kemudian di Kaherah, dan ketika beliau mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai guru pada tahun 1946 beliau telah mendapat peringkat kelima untuk menjadi PNS. Setelah itu beliau bekerja di surat khabar harian “Ikhwanul Muslimin”, dan kemudian beliau menerbitkan majalah bulanan sendiri yang bernama “As-Syihab” yang dimulakan pada tahun 1947. Hal tersebut dilakukan agar dirinya dapat berdikari dalam mencari sumber mata pencarian, namun akhirnya majalah tersebut dihentikan akibat pengharaman jamaah Ikhwanul Muslimin pada tanggal 8 Disember 1948.

Pengaruh dan Kesan

Syeikh Hasan al-Banna menerima banyak pengaruh dari beberapa ulama besar dan para guru, termasuk ayahnya sendiri, Syeikh Ahmed dan Syeikh Mohammed Zahran – pemilik majalah Al-Is’ad dan pemilik sekolah Ar-Rasyad, yang diikuti oleh Hasan Al-Banna semasa beliau menetap beberapa tahun di Mahmudiyah – begitu juga Syeikh Tantawi Jauhari, penyusun kitab tafsir Al-Qur’an “Al-Jawahir”. Setelah lulus dari Dar el-ulum tahun 1927, Hasan Al-Banna menjadi guru di salah satu sekolah rendah di kota Ismailiyah, dan pada tahun 1928 beliau menubuhkan jamaah Ikhwanul Muslimin. Sebelum penubuhannya beliau telah banyak terlibat dalam sejumlah persatuan dan kelompok agama, seperti “Jam’iyah Al-Adab Al-Akhlaqiyah”, dan “Jam’iyah Man’u Al-Muharramat” di Mahmudiyah, dan “At-Tariqah Al-Hashofiyah” sebuah aliran tasawuf di Damanhour, sebagaimana beliau juga turut serta dalam penubuhan jamaah Syubbanul Muslimin pada tahun 1927 dan beliau merupakan salah satu anggotanya.Jamaah Ikhwanul Muslimin yang diasaskannya telah tumbuh, berkembang dan tersebar di berbagai segmen masyarakat dan kota, bahkan pada akhir tahun 40-an Ikhwanul Muslimin telah menjadi organisasi sosio-politik yang terbesar di Mesir, juga telah memiliki cawangan yang banyak tersebar di berbagai negara-negara Arab dan Islam.

Imam Al-Banna selalu menegaskan bahwa jamaah yang didirikannya bukan merupakan parti politik, tetapi merupakan kesatuan idea dari berbagai nilai-nilai perubahan, dan berusaha untuk kembali kepada Islam yang benar dan bersih dan menjadikannya sebagai manhaj yang komprehensif untuk kehidupan.

Adapun manhaj perubahan yang beliau lakukan adalah dengan cara “tarbiyah” dan “progresif ” dalam melakukan perubahan yang diinginkan, dan inti dari manhaj yang diinginkan itu adalah membentuk “individu Muslim” lalu “Keluarga Islam”, “masyarakat Muslim”, lalu “Pemerintahan Islam”, “Negara, dan khilafah Islam dan akhirnya mencapai pada “ustadziyatul alam” .

Imam Al-Banna memimpin jamaah Ikhwanul Muslimin antara 1928-1949, dan sepanjang kepemimpinannya banyak berhadapan dengan peperangan politik dengan pihak lain, khususnya parti Al-Wafd dan parti Al-Saadi. Adapun sebahagian besar aktiviti Al-Ikhwan terfokus pada isu-isu nasional Mesir terutama setelah meletusnya Perang Dunia II. Pada saat itu beliau mengajak Mesir untuk keluar dari belenggu Inggeris sehingga dapat memberi tekanan pada Inggeris untuk memenuhi permintaan umum Mesir. Dalam konteks ini, Ikhwanul Muslimin banyak mengadakan persidangan, dan melakukan demonstrasi untuk menuntut hak-hak negara.

Al-Banna juga meletakkan perhatiannya secara khusus terhadap isu Palestin, dan menganggapnya sebagai “permasalahan seluruh dunia Islam” dan beliau selalu menegaskan bahwa “Inggeris dan orang-orang Yahudi tidak akan memahami kecuali hanya satu bahasa, iaitu bahasa revolusi, kekuatan dan darah”. Beliau juga menyeru kepada penolakan keputusan untuk membahagikan negeri Palestin yang dikeluarkan oleh PBB tahun 1947, dan mengajak kepada seluruh umat Islam secara umum – dan Ikhwanul Muslimin secara khusus – untuk melakukan jihad di tanah Palestin demi mempertahankan tanah Arab dan Muslim. Beliau berkata: “Sesungguhnya Ikhwanul Muslimin akan mengorbankan jiwa dan harta mereka untuk mempertahankan setiap jengkal dari bumi Palestin, Islam dan Arab sehingga Allah mewarisi bumi ini dan orang-orang yang bersamanya “. Dan akhirnya pada tanggal 6 Mei 1948 Lembaga Pendiri Ikhwanul Muslimin mengeluarkan keputusan yang menegaskan jihad suci melawan Yahudi, untuk itu Al-Banna mengirim pejuang Mujahidin dari Ikhwanul Muslimin ke Palestin dalam perang tahun 1948. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah Mesir membubarkan jamaah Ikhwanul Muslimin pada bulan Disember tahun 1948; sehingga menyebabkan terjadinya pemberontakan antara Ikhwanul Muslimin dan Pemerintah An-Nakrasyi.

Al-Banna memiliki pendapat yang tepat dan wawasan yang luas terhadap qadhiyah an-nahdhah (masalah kebangkitan). Beliau menghubungkannya dengan masalah kemerdekaan dari kolonialisme dan ketergantungan kepada Eropah dari satu sisi, dan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan yang harus dicapai oleh umat Muslim pada sisi yang lain, dan beliau mengatakan: “Kita tidak akan mampu melakukan perubahan dan kita tidak dapat menerapkan konsep perubahan secara internal selama kita belum merdeka dari campur tangan asing”. Beliau juga mengatakan: “Tidak ada kebangkitan tanpa ilmu pengetahuan dan apa yang diraih oleh orang kafir -dalam menjajah- adalah kerana dengan ilmu “. Beliau melihat bahwa ketergantungan umat Islam kepada Eropah terhadap tradisi dan kebiasaan-kebiasaannya dapat menghalang kemerdekaan dan kebangkitan mereka, beliau berkata: “Bukankah sebuah paradoks yang aneh, kita meninggikan suara menuntut untuk merdeka dari Eropah dan melakukan protes keras terhadap segala tindak tanduknya, sementara di pihak lain kita mengagungkan tradisi-tradisinya dan terbiasa dengan adat-adatnya, dan bahkan kita lebih memilih produk-produknya?”

Sebagaimana beliau juga melihat bahawa persoalan wanita merupakan salah satu permasalahan sosial paling penting; kerana itu -sejak awal Ikhwanul Muslimin ditubuhkan- beliau banyak memberikan perhatian terhadap permasalahan kaum wanita. Beliau membuat bahagian khusus yang disebut sebagai “Akhwat Muslimat”. Dan beliau selalu menekankan bahawa Islam telah memberikan kepada wanita hak-hak peribadi, awam dan politik, dan pada saat yang sama, Islam juga meletakkan kaedah-kaedah yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan dalam penerapan hak-hak tersebut.

Namun Imam Al-Banna tidak hanya menyeru untuk mendirikan sebuah sistem pemerintahan keagamaan teokratis dengan pengertian yang dikenal oleh Eropah pada abad pertengahan, namun beliau menyeru untuk menerapkan hukum Islam berdasarkan prinsip syura, kebebasan, keadilan dan kesetaraan.

Dan beliau menerima bentuk perlembagaan undang-undang parlimen, dan menganggap lebih dekat sistem pemerintahan di seluruh dunia terhadap Islam, dan beliau melihat bahawa jika formula tersebut diterapkan, maka dipastikan akan mampu mewujudkan tiga prinsip yang melandasi aturan Islam; iaitu “tanggungjawab pemimpin, kesatuan umat dan penghargaan terhadap kehendaknya”.

Terbunuhnya Sang Imam

Lokasi: Kaherah, di daerah Al-Himliyah. Waktu: tengah malam tanggal 12 Februari 1949. Kronologi: terdapat beberapa kenderaan polis meluncur laju di tengah keheningan malam, hingga sampai di salah satu jalan di daerah Al-Hilmiyah, Kaherah. Mereka bertugas menghentikan kenderaan yang melalui jalan tersebut, beberapa tentera menghalang jalan dengan senjata lengkap, dan kawalan diperketat terutama di sebuah rumah sederhana yang ada di jalan tersebut. Lalu sebuah kenderaan polis menuju rumah tersebut, satu barisan tentara memindahkan mayat dari kereta ke rumah tersebut dengan cepat, lalu mengetuk pintunya, seorang Syeikh berumur sembilan puluhan tahun membuka, lalu beberapa tentera masuk ke rumah tersebut sebelum mereka memasukkan tubuh yang sudah mati tersebut untuk memastikan tidak ada orang lain di rumah tersebut. Ancaman yang keras disampaikan kepada syekh tersebut; tidak boleh ada suara, tidak boleh ada kekecohan, dan bahkan tidak boleh ada seorang pun yang boleh mengurus mayat tersebut, cukup anda dan keluarga yang ada di rumah, dan tepat jam sembilan esok pagi beliau harus dimakamkan.

Adapun Syeikh tersebut adalah orang tua almarhum, sekalipun ia sudah tua, dirinya mampu memakamkan anaknya sendirian, beliau membersihkan darah anaknya yang terkena peluru dan mendarat di sekujur tubuhnya.

Pada pagi harinya, petugas datang tepat waktunya, mereka berkata: bawa sini anakmu untuk segera dikubur. Maka syeikh yang sudah berumur 90 tahun tersebut berseloroh: bagaimana saya membawanya? Seharusnya sebahagian perajurit ikut membawanya! Namun para perajurit menolak, dan responnya adalah hendaknya orang-orang rumah yang membawanya. Saat itu almarhum meninggalkan beberapa anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang masih bayi.

Akhirnya tubuh yang sudah menjadi mayat dibawa oleh isterinya dan anak perempuannya dan dibantu oleh ayahnya, dan bagi siapa yang berani ikut membantunya maka akan ditangkap dan dipenjarakan. Akhirnya jenazah sampai ke masjid untuk disolatkan, tidak ada yang ikut menyolatkannya kecuali ayahnya dan di belakangnya anaknya (isteri sang imam) dan anak-anak perempuan dari keturunannya, dan mereka juga yang turun ke kubur, lalu kembali ke rumah dengan penjagaan yang sangat ketat. Demikian kronologi pembunuhan dan proses pemakaman As-Syahid Imam “Hasan al-Banna”. Setelah itu banyak tetangganya yang ditangkap, tidak ada alasan lain kecuali hanya kerana mengungkapkan takziah kepada keluarga yang ditinggal, dan kawalan terus dilanjutkan tidak hanya di rumah kerana khuatir banyak yang berdatangan untuk memberikan takziah, namun juga di sekitar kubur sang imam, kerana takut ada yang berani mengeluarkan mayatnya dan mendedahkan kejahatan yang telah terjadi. Bahkan banyak dari pihak polis disebar di beberapa masjid; untuk segera ditutup kembali setelah ibadah solat ditunaikan, kerana takut ada seseorang yang berani mensolatkannya.

Di sisi lain seorang raja negara tersebut menunda perayaan ulang tahun pada 11 dan 12 Februari; untuk ikut serta merayakan kematian sang imam. Salah seorang intelektual menceritakan bahawa dirinya menyaksikan salah satu perayaan di sebuah hotel di Amerika Serikat, dan ketika diceritakan alasan perayaan ini, ia mendapat tahu bahawa perayaan tersebut dilakukan untuk mengungkapkan kegembiraan kerana kematian Imam As-Syahid Hasan Al-Banna. Jika kebenaran ada pada musuh, maka sesungguhnya pusat kajian di Perancis dan Amerika telah ikut serta dalam meletakkan seratus orang yang paling terpengaruh di dunia pada abad kedua puluh, dua dari dunia Arab adalah: Imam As-Syahid “Hassan al-Banna”, dan yang lainnya adalah Jamal Abdul Nasser.

Buku-buku karangan imam Hasan Al-Banna

Tidak banyak yang dimiliki oleh Hasan al-Banna berupa buku-buku atau karangan-karangannya kecuali risalah-risalah yang dihimpunkan dengan judul buku “Majmuah Rasail Imam Hasan Al-Banna” sebagai rujukan utama dalam memahami pemikiran dan manhaj Ikhwanul Muslimin secara umum. Beliau juga memiliki buku muzakarah yang telah dicetak beberapa kali dengan judul “Mudzakirah da’wah wa da’iyah”. Selain itu beliau juga memiliki majalah dan kajian-kajian yang tersebar dalam majalah Ikhwanul Muslimin yang dimuatkan pada tahun tiga puluhan dan empat puluhan yang lalu.

1 Response to Mengenali Imam Hassan Al-Banna

May 4, 2010 at 8:49 AM

usaha yg bagus ukhti. =)